دفتر نمایندگی تکاب

رئیس هیات نمایندگی: 
هادی قدیمی چهارطاق