دفتر نمایندگی نقده

رئیس هیات نمایندگی:
عبدالعلی یارمحمدی