دفتر نمایندگی خوی

رئیس هیات نمایندگی :
هومن آلیلو

--------------------------------------------------

هیات اجرایی دفتر نمایندگی:
هومن آلیلو
محمد باقریه
سیدرضا فاخری