دفتر نمایندگی مهاباد

رئیس هیات نمایندگی:
صدیق ابراهیم

---------------------------------------------------

هیات اجرایی دفتر نمایندگی:
صدیق ابراهیم
رزگار علیالی(جواد)
فرزانه اقبال لشکر