فایل‌ها

مدارک لازم جهت صدور، تمدید و ارتقا پروانه سازنده حقیقی (پیمان مدیریت ) دانلود
مدارک لازم جهت صدور، تمدید و ارتقا پروانه سازنده حقوقی (پیمان مدیریت ) دانلود
مدارک لازم جهت صدور ،تمديد و ارتقا پايه سازندگان حقوقي مسکن و ساختمان پيمانکاري به مدارک ناقص رسیدگی نخواهد شد و عودت می گردد دانلود
مدارک لازم جهت تمديد ،ارتقا پايه و اضافه نمودن صلاحيت جديد لطفا مطالعه گردد دانلود
مدارک مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال بکار خدمات فني و آزمايشگاهي به مدارک ناقص رسیدگی نخواهد شد و عودت می گردد دانلود
مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي ( براي اولين بار- قبولین جدید ورود به حرفه ) دانلود
مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار اعضای انتقالی دانلود
مدارک لازم جهت تأسیس ،تمدید و اعمال تغییرات مجوزدفاتر مهندسی طراحی ساختمان دانلود
" فرم درخواست و تاییدیه تغییر فیلدکاری/ انتقالی " دانلود
دستورالعمل تشخیص صلاحیت آزمایشگاه ها لطفا مطالعه گردد دانلود
دستورالعمل اصلاحی سازندگان لطفا مطالعه گردد دانلود
دستورالعمل سازندگان لطفا مطالعه گردد دانلود