فایل‌ها

تغییر برنامه دوره های ارتقا پایه برق(3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
تغییر برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته مکانیک ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
تغییر برنامه دوره های ارتقا پایه مکانیک(2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
تغییر برنامه دوره های ارتقا پایه مکانیک(3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
تغییر برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته برق ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
تغییر برنامه دوره های ارتقا پایه برق(2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
برنامه دوره کارآموزی اجرا و HSE ویژه صدور صلاحیت اجرا ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
برنامه دوره HSE ویژه تمدید صلاحیت اجرا (کد دوره 7-811 ) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود