نام نام خانوادگی: امیرحسین مرادزاده
سمت: رئیس سازمان
رشته: عمران

شماره‌های تماس

- 09143412640

وب سایت:

آدرس ایمیل

moradzade392@gmail.com