نام نام خانوادگی: الهام بایرامی
سمت: روابط عمومی
رشته: مهندسی کامپیوتر

شماره‌های تماس

-

وب سایت:

آدرس ایمیل