- محتویات اصلی صفحه
سايت

آموزش

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > آموزش

 اخبار

(تغييرات)-برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه برق(3به2)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
(تغييرات)- برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي كارآموزي صلاحيت اجرا(گروه3)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندي برگزاري دوره ارتقاء پايه شهرسازي(3به2)
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي ارتقا پايه عمران (محاسبات3به2)-مجري: دانشگاه صنعتي اروميه
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه معماري(2به1)-مجري: دانشگاه صنعتي اروميه
(تغيير تاريخ برگزاري)-برنامه زمانبندي برگزاري دوره HSE ويژه ارتقاء پايه3به2صلاحيت اجرا- مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندي برگزاري دوره HSE ويژه صدور و تمديد صلاحيت اجرا-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي(گروه2)
برنامه زمانبندي برگزاري دوره HSE ويژه صدور و تمديد صلاحيت اجرا-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي(گروه1)
(تغييرات)- برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه عمران(نظارت 3به2)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
(تغيير تاريخ برگزاري)-برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي كارآموزي صلاحيت اجرا-گروه‌2-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
(تغيير تاريخ برگزاري)- برنامه زمانبندي برگزاري دورهHSE ويژه صدور و تمديد صلاحيت اجرا-مجري: مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب
اطلاعيـه ثبت نام دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه(3به2) و( 2به1) پروانه اشتغال بكار مهندسي"صلاحيت اجرا " در رشته هاي عمران و معماري
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه عمران(نظارت 2به1)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه معماري(3به2)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندي برگزاري دوره تاسيسات لوله كشي گاز ساختمانها(مبحث17)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
1 - 15 بعدی

 تابلوی اعلانات

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3101 KBعناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3.pdf
شيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا1620 KBشيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا.pdf
شيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا995 KBشيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا.pdf
عناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان341 KBعناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا250 KBاصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا.pdf
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان67 KBدستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان.pdf
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش72 KBدستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf
عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان55 KBعناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي105 KBاصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي.pdf

 فرم ها

فرم اعلام آمادگي جهت گذراندن دوره كار آموزي تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها21 KBفرم اعلام آمادگي جهت گذراندن دوره كار آموزي تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط